พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

- ความเป็นมาและความสำคัญของการกระจายอำนาจการบริหารและ การจัดการศึกษา
- หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management :SBM)
- แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามขอบข่ายภารกิจในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

                เพื่อให้ ผู้บริหารการศึกษา / ผู้บริหารสถานศึกษา / ข้าราชการครู / บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ลูกจ้าง สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ได้

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง


วัตถุประสงค์

  ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของหนังสือติดต่อราชการ บอกลักษณะรูปแบบและรายงานของหนังสือภายนอก หนังสือภายในและหนังสือประทับตราได้

กลุ่มเป้าหมาย

     - ผู้บริหารการศึกษา / ผู้บริหารสถานศึกษา / ข้าราชการครู / บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ลูกจ้าง / ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา 

     3  ชั่วโมง

สาระสำคัญ

      1. ความหมายและลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ

        1.1 ความหมายและลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ

  1.2 ลักษณะของหนังสือภายนอก

  1.3 ลักษณะของหนังสือภายใน

  1.4 ลักษณะของหนังสือประทับตรา

     2. วิธีเขียนหนังสือติดต่อราชการ

  2.1 การเขียนหัวเรื่อง

  2.2 การเขียนเนื้อเรื่อง

  2.3 การเขียนจุดประสงค์ของเรื่อง

  2.4 การเขียนท้ายเรื่อง

กิจกรรมการเรียนรู้

      ศึกษาโดยการอ่านและทำความเข้าใจเรื่องความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการจากเอกสาร

 

การวัดและประเมินผล

         - ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ 60

 


ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งบังคับใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยอนุโลม ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.๐๒๐๖.๗/๔๒ ลว ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบยบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (๑) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๒) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙                 (๓) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ข้อ ๔ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความและวินิจฉัย ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี